Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi Pagajusaja gadsimta, lauksaimnieciba ir raksturiga produktivitates pieaugumu, aizstasanu sintetisko meslosanas lidzeklu un pesticidu par darbaspeka, udens piesarnojumu, un lauksaimniecibas subsidijam. Pedejos gados ir negativa reakcija pret arejo iedarbibu konvencionalas lauksaimniecibas vidi, ka rezultata biologiskas un ilgtspejiga lauksaimnieciba kustibam. Viens no galvenajiem spekiem aiz si kustiba ir bijusi Eiropas Savienibai, kas vispirms sertificetu biologisko partiku 1991. gada un saka reformu, Kopejas lauksaimniecibas politikas (KLP) 2005. gada pakapeniski partraukt precu piesaistitas lauksaimniecibas subsidijam, kas pazistams ari ka atdalisanu. Biologiskas lauksaimniecibas izaugsme ir atjaunota petijumus alternativas tehnologijas, piemeram, integreto augu aizsardzibu un selektivu audzesanu. Nesenie mainstream tehnologiju attistiba ietver genetiski modificetu partiku. Slimibas un zemes degradacija ir divas no lielakajam problemam lauksaimnieciba sodien. Piemeram, epidemijas stublaja rusas par kviesiem, ko izraisa Ug99 ciltsrakstiem paslaik izplatas visa Afrika un Azija, un rada nopietnas bazas sakara ar razas zudumus par 70% vai vairak, ieverojot dazus nosacijumus.

Aptuveni 40% no pasaules lauksaimniecibas zemes tiek nopietni degradeta. Afrika, ja pasreizejas tendences augsnes degradacijas turpinasies, kontinents varetu pabarot tikai 25% no iedzivotajiem lidz 2025. gadam, saskana ar Apvienoto Naciju Universitates Gana bazeta instituta Dabas resursu Afrika. Agrara struktura ir ilgtermina struktura, kas Braudelian jedziena izpratni. Plasaka meroga agraro struktura ir vairak atkariga no regionalo, socialo, kulturas un vestures faktoriem, nevis uz stata veiktajiem pasakumiem. Tapat ka Polija, kur, neraugoties uz darba intensivu Agraras daudzus gadus, agraro struktura 2002.gada ir daudz kopiga ar to atrada 1921.gada driz pec starpsienam perioda. 2009. gada lauksaimniecibas produkcijas Kina bija lielakais pasaule, kam seko Eiropas Savieniba, Indija un ASV, saskana ar Starptautiska Valutas fonda (skatit zemak). Ekonomisti izmerit kopejo faktoru razigumu lauksaimniecibas un ar so pasakumu lauksaimniecibas ASV ir aptuveni 1,7 reizes produktivaki, neka tas bija 1948. gada. Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi